تبلیغات
لذت فهمیدن

لذت فهمیدن
علوم تجربی شیرین ترین درس دنیا 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
لطفا نظر خود را درباره این وبلاگ بنویسید؟سؤالات فصل دوم

1- برای نمایش نوع عنصر‌ها و تعدت اتم‌های سازنده‌ی تركیبات شیمیایی از فرمول شیمیایی استفاده می‌كنند.   ص          غ   

2- فرمول شیمیایی كربن دی اكسید H2O است. ص         غ      

3- نیرویی كه اتم‌هارا به یكدیگر متّصل می‌نماید و باعث به وجود آمدن مولكول‌های كوچك وبزرگ می‌شود ، پیوند كووالانسی گویند.  ص       غ    

4- آب كمیاب ترین تركیب مولكولی شناخته شده در طبیعت است.

  ص             غ      

5- هر مولكول ذره‌ی سازنده‌ی ماده‌ای است كه به آن تركیب یونی گویند.

ص               غ      

6- تفلون نوعی  پلیمر است. ص             غ      

7- فرمول شیمیایی آمونیاك NH3 است. ص              غ      

8- آمونیاك به طور غیر مستقیم به عنوان كود شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  ص             غ    

9- اتانول مایعی زرد رنگ است. ص              غ      

10- دو قطب ناهم نام یكدیگر را دفع می‌كنند.  ص              غ     

11- سدیم كلرید همان نمك طعام است.  ص             غ     

12- در پیوند یونی سدیم كلرید یون مثبت كلر با یون منفی سدیم واكنش نسان می‌دهند.  ص                  غ     

13-NaCl فرمول شیمیایی نمك خوراكی است. ص              غ      

14- حل شدن یك تركیب یونی در آب رسانایی الكتریكی آن را كاهش می‌دهد.

 ص                    غ    

15- در تركیبات یونی مولكول‌ها جدا از هم هستند.  ص                غ     

16- سركه و جوش شیرین از جمله اسید ها هستند.  ص                غ

17- اسید‌ها تلخ مزه‌اند ولی باز‌ها ترش مزه‌اند. ص               غ     

18- محلول‌اسید‌ها و باز‌ها در آب الكترولیت هستند.  ص                غ    

19- در تركیبات یونی از جمله سدیم وكلر انرژی زیادی آزاد می‌شود.

ص                  غ     

20- كاغذ لیتموس آبی در باز‌ها به رنگ فرمز در می‌آید. ص               غ    

سؤالات تكمیلی

21- هر مولكول ذره‌ی سازنده‌ی ماده‌ای است كه به آن .................. گویند.

22- اتانول مایعی بی رنگ است كه از تخمیر مواد غذایی به دست می‌آید و به عنوان ..................... در صنعت كاربرد دارد.

23- مایعی كه به عنوان ضدیخ و ضدجوش به رادیاتور خودرو‌ها افزوده می‌شود ........................ نام دارد.

24- آمونیاك از واكنش مستقیم گاز ................ موجود در هوا و ............ به‌دست می‌آید.

25- مواد بسیاری وجود دارد كه یون‌ها ذره‌ی سازنده‌ی آن هستند كه به آن .............. می‌گویند.

26- به هنگام واكنش سدیم و كلر .............. و ............. زیادی آزاد می‌شود.

27- در تركیبات یونی هر یون توسط ....... یون مخالف ربوده می‌شود.

28- از جمله اسید‌ها ................. و.............. و ................. هستند.

29- اسید‌ها ................ مزه‌اند ولی باز‌ها .............. مزه‌اند.

30- پیوند كووالانسی میان اتم‌های ..................... صورت می‌گیرد.

31- پیوند یونی میان اتم‌های .................... و ................... انجام می‌شود.

32- به عمل حل شدن یون‌ها در آب .................... می‌گویند.

33- به موادی كه به حالت محلول یا مذاب بتوانند جریان الكتریسیته را از خود عبور دهند ، .................. نام دارند.

34- موادی كه به صورت .................. حل می‌شوند ، هدایت الكتریكی ندارند.

35- میزان رسانایی یك الكترولیت به ................... و ................... بستگی دارد.

36- به تبدیل یك اتم به یون ..................... گویند.

37- معمولاً سست‌ترین الكترون در .................. و .................. فاصله از هسته‌ی اتم قرار دارد.

38- در مورد آب پیوند مولكولی به پیوند ................... معروف است.

39- در پیوند فلزی ، فلزات ...................... بالایی دارند.

40- هنگامی كه گازی مثل بوتان وارد محفظه‌ای می‌شود و تحتد فشار قرار می‌گیرد ، پیوند ........................ را به‌وجود می‌آورد.

سؤالات تستی

41- عامل مشترك در تمام اسیدها:

الف) H-                    ب) H+                   ج) OH+              د) OH- 

42- در اثر تركیب باز و اسید چه موادی حاصل می‌شود؟

الف) آب + نمك          ب) نمك + هیدروژن    ج) آب + هیدروژن  د) آب + كلر

43- كدام یك جزء شناساگر‌ها است؟

الف) آب نمك             ب) جوهر نمك          ج) چای               د) هیدرواكسید

 

 

44- كاغذ لیتموس آبی در اسید و باز به ترتیب چه رنگی پیدا می‌كند؟

الف) آبی ، قرمز                                 ب) ارغوانی ، آبی       

ج) قرمز ، ارغوانی                               د) قرمز ، بدون تغییر رنگ

45- برای تعیین قدرت اسیدی و بازی یك محلول از چه مقیاسی استفاده می‌كنند؟

الف) PH سنج         ب) اندیكاتور           ج) محلول خنثی        د) هیچ كدام

46- هر گاه اسید و باز برهم اثر كنند چه چیزی به وجود می‌آید؟

الف) هیدروژن         ب) نمك خنثی         ج) محلول اسیدی      د) محلول بازی

47- تركیب شیمیایی H2So4 از چند اتم ساخته شده است؟ 

الف) 2                    ب) 3                     ج) 1                      د) 4

48- پیوند كووالانسی چگونه صورت می‌گیرد؟

الف) با اشتراك گذاشتن پروتون                

ب) با اشتراك گذاشتن الكترون

ج) بین فلزات

د) با اشتراك گذاشتن نوترون

49- پیوند یونی میان كدام دسته از مواد صورت می‌گیرد؟

الف) غیر فلزات         ب) فلزات              ج) جامدات              د) فلز و غیر فلز

50- یون مثبت اتم چگونه است؟

الف) الكترون گرفته است                    ب) الكترون از دست داده

ج) پروتون از دست داده                      د) پروتون گرفته است

51- انرژی یونش با چه نمادی معرفی می‌شود؟

الف)  E                   ب) Y                   ج) N                     د) SH

52- بازها:

الف) تلخ مزه هستند                                ب) گس هستند

 ج) ایجاد حالتی صابونی در تماس با دست  د) همه موارد

53- فرمول شیمیایی آمونیاك چیست؟

الف) NH3                                         ب)    f-C-f….. .......

ج) H6C2O2                                       د) CO2

54- فراوان‌ترین تركیب مولكولی شناخته شده در طبیعت چیست؟

الف) نفت               ب) آب                 ج) یخ                     د) نمك

55- در تركیبSo4)2 K2  (   چند اتم اكسیژن وجود دارد؟

الف) 4                  ب) 8                  ج) 16                      د) 6

56- نمك طعام جامد رسانای برق نیست زیرا :

الف) یون منفی ندارد                          ب) یون مثبت ندارد

ج) یون‌ها آزادی حركت ندارند              ج) یون‌ها آزادی حركت دارند

57- فنول فتالئین در محلول آسپیرین چه رنگی دارد؟

الف) قرمز              ب) ارغوانی         ج) آبی                     د) بیرنگ

58- كدام یك اسید ضعیفی است؟

الف) PH=7           ب) PH=6           ج) PH=13             د)    PH=1

59- قدرت اسیدی شیر را مشخص كنید.

الف) PH=3           ب) PH=4            ج) PH=5               د) PH=6

60- محلول كدام یك از ماده‌های زیر غیر الكترولیت است؟

الف) سدیم كلرید                                ب) سولفوریك اسید

ج) شكر                                              د) سدیم هیدروكسید

سؤالات كوتاه پاسخ

61- در این تركیب شیمیایی چند عنصر به كار رفته است؟ Fe3 (Po4)2

62- پیوندی میان اتم‌های غیر فلز است؟

63- اتمی كه الكترون از دست داده تشكیل چه یونی می دهد؟

64- پیوند یونی میان چه موادی صورت می‌گیرد؟

65- در سدیم كلرید ، یون سدیم چه باری دارد؟

66- به تبدیل یون به اتم چه می‌گویند؟

67- یك ماده‌ی الكترولیت نام ببرید.

68- چه موادی الكترولیت نیستند؟

69- میزان رسانایی یك الكترولیت به چه عواملی بستگی دارد؟

70- انرژی یونش كدام لایه از همه كمتر است؟

71- انرژی یونش كدام لایه بیشتر است؟

72- عنصر 4-Cl  با 17 پروتون و عدد جرمی 35 چند الكترون دارد؟

73- در مورد آب پیوند مولكولی به چه پیوندی معروف است؟

74- فلزات بر اثر كدام پیوند نقطه ذوب بالایی دارند؟

75- در اثر واكنش اسید ها با فلزات چه گازی به وجود می‌آید؟

76- عامل اسیدی و بازی را بنویسید.

77- در اثر تركیب باز با اسید غیر از آب چه ماده‌ی دیگری پدید می‌آید؟

78- در اثر تركیب باز با اسید محلول به دست آمده چه خواصی دارد؟

79- برای تهیّه محلول فنول فتالئین باید چه كرد؟

80- چه محلولی بر اساس مقیاس PH سنج خنثی است؟

 

سؤالات تشریحی

81- فرمول شیمیایی چیست؟

82- پیوند كووالانسی چیست؟

83- تركیب مولكولی را تعریف كنید.

84- تفلون چه ماده‌ای است؟

85- اتانول چه مصارفی دارد؟

86- چند اسید و چند باز را نام ببرید.

87- شناساگر چیست؟

88- در اثر تركیب باز و اسید چه موادی به دست می‌آید؟( معادله‌ی آن نوشته شود)

89- چه موادی الكترولیت هستند؟

90- انرژی یونش چیست؟

91- انرژی یونش كدام لایه بیشتر است؟چرا؟

92- پیوند داتیو چگونه صورت می‌گیرد؟

93- اسید‌ها چه خواصی دارند؟

94- یونیزه شدن را بیان كنید.

95- فرمول شیمیایی چه اطلاعاتی به مامی‌دهد؟

96- آیا درشت مولكولی را می‌توان با چشم دید؟

97- آمونیاك چه مصارفی دارد؟

98- پیوند یونی سدیم كلرید چگونه به وجود می‌آید؟

99-عمل خنثی شدن چگونه به وجود می‌آید؟

100- چه هنگام یون مثبت ومنفی به وجود می‌آید؟

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت برقراری ارتباط بهتر و صمیمی تر با دانش آموزان می باشد شما می توانید نظرات و مطالب خود را به آدرس rezabehtarin@yahoo.com ارسال کنید

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :